หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายน้ำ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
อบต.ท้ายน้ำ ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วน

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัย และสุขภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน

รณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรกรรมผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฏีใหม่

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเเพียง

ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน

สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ

ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในด้านวัฒนธรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร

ขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัตรทั้งในภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร

ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ ของดีเมืองพิจิตร

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุข และสุขภาพด้านการศึกษา

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน

ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนทุกระดับ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน

ส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มมีงานทำ มีอาชีพเสริม

ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม

ประสานความร่วมมือในการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ส่งเสริมสุขภาพลชานามัยให้แก่ประชาชน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 090-228-7255
นายอาทิตย์ นุตรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10