หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
เรื่อง มาตรกาารป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการให้ดุลยพินิจ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจัง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.ท้ายน้ำ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2