หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุบผา ศรีสุข (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4 บ้านเนินโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนลงลูกรัง (กลบหลุมบ่อ) ถนนสายภายในหมู่บ้าน ตำบลท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนลงหินคลุก (กลบหลุมบ่อ) ถนนหินคลุกเดิมสายภายในหมู่บ้าน ตำบลท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับจัดใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกองช่าง อบต.ท้ายน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่กักกันตัว Local Quarantine (LQ) ของตำบลท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตบริการของ อบต.ท้ายน้ำ ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือน กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหัวดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ ชนิดท่อซีเมนต์ใยหิน พร้อมวางบ่อพักน้ำคอนกรีตชนิดสำเร็จรูป บริเวณบ้านนางป้อม เพ็ชรล้อม หมู่ที่ 2 บ้านท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตบริการของ อบต.ท้ายน้ำ ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือน สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13