กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center : 056-619-952 ยินดีให้บริการค่ะ
 

เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2560
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

   
 
 
 
 
 
 
 
 
พจ0023.3/ว3812 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 จำนว [ 20 ต.ค. 2560 ]     
พจ023.3/ว3708 การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.2/ว3806 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ตามโครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นร [ 20 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.5/ว3805 เร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี [ 20 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.5/ว3804) (20 ต.ค.60 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.3-ว3795 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลเเละมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.3-ว3790 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 19 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.3-ว3795 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลเเละมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.3-ว3789 เเจ้งเปลี่ยนแปลงแบบการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.3-ว3789 เเจ้งเปลี่ยนแปลงแบบการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.2-ว3779 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำเเหน่งครู เพื่อ [ 18 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.2-ว3784 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 7 [ 19 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.3/ว3787 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 19 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.3/ว3778 ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์  [ 18 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.5/ว861 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  [ 17 ต.ค. 2560 ]     
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อนุมัติยกเว้นระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ 56 ณ วันที่ 17 ต.ค. 60 [ 17 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.3/ว3767 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแค [ 18 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.3/ว3768 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงแ [ 18 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.5/12704 การโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  [ 17 ต.ค. 2560 ]     
พจ0023.1/ว3762 การจัดทำ "บันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2561" [ 17 ต.ค. 2560 ]     
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบ้ัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว2243  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพรอบสาม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2236  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงค์เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2235  [ 20 ต.ค. 2560 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว116  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2237  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอเชิญประชุมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2220  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว2231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2217  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.3/ว76  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจััดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว2222  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5933  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5934  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2224  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว2227 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2209  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) รุ่นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2210  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครูในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว2185  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2223  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว2215  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขยายเวลาการจัดส่งเอกสารโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2228  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2214  [ 19 ต.ค. 2560 ]
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2212  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2208 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2560 ]
 
 
อบต.ฆะมัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบร [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านบุ่ง แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกหมู่ในเขต อบต.บ้านบุ่ง [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.บางไผ่ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.บางไผ่ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.บางไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รถตักหน้าขุดหลัง [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถกำจัดขยะมูลฝอย [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงดินบริเวณลำเหมือง [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถสูบสิ่งปฏิกูล [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ฝังกลบขยะ [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
ทต.ทับคล้อ เทศบาลตำบลทับคล้อ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าอาหารเสิรม(นม) [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.วังกรด ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.วังตะกู ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประ [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านบุ่ง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
 
ทต.วังกรด ร้องเรียนอะไรไปไม่เคยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร (12 ต.ค. 2560)    อ่าน 48  ตอบ 2
อบต.หนองหญ้าไทร ไฟฟ้ารายทางดับๆติดๆ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์เถาวัลย์

วัดท้ายน้ำ 
 
 
   
 
 
เว็บไซต์ อบต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ค. 2560)    อ่าน 38  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท้ายน้ำ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  ถนนในหมู่บ้าน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร