กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 
 อบต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ยินดีต้อนรับค่ะ
 

เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2560
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

   
 
 
 
 
 
 
 
 
(พจ0023.4-ว1354) ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย-รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(พจ0023.1-4870) การฝึกอบรมหลักสูตร "นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 7" [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(พจ0023.1-4871) การฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 70" [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(พจ0023.1-ว1348) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุเเละคนพิการ" เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพในการทำงาน [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(พจ0023.3-ว1355) 1-แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performanc [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(พจ0023.3-ว1355) 2-แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performanc [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(พจ0023.3-ว1352) แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณว [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(พจ0023.3-ว1206) กิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(พจ0023.3/ว1346) ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131) ครั้งที่ 2  [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(พจ0023.5/ว1333) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนถนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายกา [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(พจ0023.5/ว1335) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ส. 2542 งวดที่ 3/2 [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(พจ0023.5-1338) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิก [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(พจ0023.5-ว1336) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2560 [ 20 เม.ย. 2561 ]     
การคัดเลือกผู้ดำรงตำเเหน่งที่ได้รับเเต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคว [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(พจ0023.2-ว1334) การแต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยเเละการให้ออกจากราชการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร แทน [ 20 เม.ย. 2561 ]     
(พจ0023.2-ว1331) การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร เเละเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]     
1-แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561  [ 20 เม.ย. 2561 ]     
2-แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561  [ 20 เม.ย. 2561 ]     
3-แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561  [ 20 เม.ย. 2561 ]     
4-แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561  [ 20 เม.ย. 2561 ]     
 
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1119 [แบบรายงาน]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1101 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1110  [ 20 เม.ย. 2561 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว46  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/255  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว45  [ 19 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้บริหาร ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ กศ. มท 0816.3/ว1065  [ 19 เม.ย. 2561 ]
โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว1064  [ 19 เม.ย. 2561 ]
การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1063  [ 19 เม.ย. 2561 ]
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2060  [ 19 เม.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว1082  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว8  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/5071-5146 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การกำหนดระยะเวลาการนับจำนวนวันตามแบบสำรวจข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1079  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1069  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นงบอำนวยการบริหารงานของคณะอนุกรรมการ อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2162 และ ว988  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.6/ว746  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน) กศ. มท 0816.5/ว1081 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131) ครั้งที่ 2 กพส. มท 0810.2/1060  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1078 [แบบรายงาน]  [ 17 เม.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ กค. มท 0803.3/ว1067  [ 17 เม.ย. 2561 ]
 
 
อบต.วังโมกข์ โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ(23เม.ย.61) [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าเสา ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริ [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.วังกรด บรรยากาศงานย่านเก่าวังกรด วันเสาร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.วังกรด ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2561 [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.วังกรด ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำอาหารโครงการวันเทศบาลประจำปี 2561 [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ฆะมัง ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถหน้าตักหลังขุด ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกว [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.วังกรด กิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้บริหารเทศบาลตำบลวังกรด [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ไผ่หลวง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.กำแพงดิน เกิดภัยทางธรรมชาติพายุพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน35หลัง เทศบาลตำบลกำแพงด [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.กำแพงดิน ควันหลงรดน้ำผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ไผ่หลวง โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลไผ่หลวง ประจำปี 2560 [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.บางไผ่ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๑) [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บางไผ่ ประชาสัมพันธ์ งบเดือน มีนาคม 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ฆะมัง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถหน้าต [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรดผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการย่านเก่าวังกรด จัดซื้อเครื่องดื [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
 
อบต.บึงบัว เว็บไซต์ อบต.บึงบัว จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 เม.ย. 2561)    อ่าน 140  ตอบ 1
อบต.ท่าหลวง สอบถามเรื่องขอถังขยะ (19 เม.ย. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

วัดท้ายน้ำ 
 
 
   
 
 
เว็บไซต์ อบต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ค. 2560)    อ่าน 218  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท้ายน้ำ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  ถนนในหมู่บ้าน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร