กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 
 อบต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ยินดีต้อนรับค่ะ สายด่วนงานเบี้ยยังชีพ ติดต่อได้ที่ 063-9594506
 

เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2560
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

   
 
 
 
 
 
 
 
 
(พจ0023.5/ว65) รายงานเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.3/ว194) รายงานการฝึกอบรม "การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากแนวคิดทฤษฎี สู่การปฏิบัติจริง"  [ 22 ม.ค. 2561 ]     
(0023.2/ว203) โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ม.ค. 2561 ]     
(0023.2/ว202) โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.3-ว200) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 22 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.3-ว232) การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 เเละแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก [ 22 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.3-ว201) แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ [ 22 ม.ค. 2561 ]     
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.3-777) การรายงานผลการจัดทำเเผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 17 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.5/722) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร [ 17 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.5/ว184) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) [ 17 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.5/ว176) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 [ 17 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.5/ว178) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บ [ 17 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.5/186) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน  [ 17 ม.ค. 2561 ]     
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุด [ 17 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.5/ว185) 1-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560  [ 17 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.5/ว185) 2-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 [ 17 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.5/ว185) 3-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 [ 17 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.5/ว185) 4-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560  [ 17 ม.ค. 2561 ]     
(พจ0023.3/ว174) ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  [ 17 ม.ค. 2561 ]     
 
สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว72  [ 22 ม.ค. 2561 ]
การพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว202  [ 22 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ (อุ่นไอรัก คลายความหนาว) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว186  [ 22 ม.ค. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว175  [ 22 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว0357  [ 19 ม.ค. 2561 ]
การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว160 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 ม.ค. 2561 ]
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 กศ. มท 0816.3/ว161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 ม.ค. 2561 ]
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว180  [ 19 ม.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/614-689 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว176  [ 18 ม.ค. 2561 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 กพส. มท 0810.5/ว154  [ 18 ม.ค. 2561 ]
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว148  [ 18 ม.ค. 2561 ]
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว172  [ 18 ม.ค. 2561 ]
การประกาศกำหนดสำนักในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว173  [ 18 ม.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค มท 0803.3/ว171  [ 18 ม.ค. 2561 ]
บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ อ.ส.ค.แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการนมโรงเรียนที่ถูกลงโทษ ในภาคเรียนที่ 2/2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กศ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2561 ]
โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กศ. มท 0816.2/ว146  [ 17 ม.ค. 2561 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการจัดกิจกรรมของ อถล. ในโอกาสหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว157  [ 17 ม.ค. 2561 ]
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว153  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กศ. มท 0816.3/ว155  [ 17 ม.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT (Distance Learning Information Technology) กศ. มท 0816.1/ว127  [ 17 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0263  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การเร่งรัดและติดตามการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว119  [ 15 ม.ค. 2561 ]
 
 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงราว โครงการย่านเก่าวังกร [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ฆะมัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560ศพด. [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ฆะมัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 โ [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.กำแพงดิน ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงดิน [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรั [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางไผ่ ซ่อมแซมถนนริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๑๒ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.วังกรด บรรยากาศงานย่านเก่าวังกรด วันเสาร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
อบต.ท่าหลวง โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลพิจิตร นายกนำพล เสมาทอง กับกำนันสิทธิศักดิ์ เส [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าหลวง งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร อบต.ท่าหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิด พิธี [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ประทับช้าง [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านบึงถัง (สายวัดป่ามะพู [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านปากกระช่อง (สายแยกวัดท [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.คลองคูณ [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังโมกข์ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำปี 2561(19 ม.ค.2561) [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
 
ทต.บางไผ่  เว็บไซต์ ทต.บางไผ่ จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.คลองทราย เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

วัดท้ายน้ำ 
 
 
   
 
 
เว็บไซต์ อบต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ค. 2560)    อ่าน 83  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท้ายน้ำ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  ถนนในหมู่บ้าน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร