กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 
 อบต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ยินดีต้อนรับค่ะ
 

เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2560
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

   
 
 
 
 
 
 
 
 
พจ0023.5/ว605 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีก [ 17 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.3/ว2503 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.3/ว2496 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด  [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.3/ว2495 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.4/ว2492 ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดทำร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.1/8597 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 49 [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.1/8602 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 11 [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.1/8603 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจาพนักงานธุรการ รุ่นที่ 100 [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.1/8604 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 71 [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.5/ว2488 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึก [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.3/ว2482 ขอข้อมูลประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เส้นทางการเก็บขนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการเก็บและขนขยะ  [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.3/ว2483 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.3/ว2484 ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.3/ว2485 การบันทึกข้อมูลกาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบ INFO [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.3/ว2490 ขอทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.3/ว2487 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.3/ว2486 สำรวจวิจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.3/ว2474 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.3/ว2475 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2561 1 ตุลาคม 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]     
พจ0023.3/ว2476 การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 16 ก.ค. 2561 ]     
 
การรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2197  [ 17 ก.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2206  [ 17 ก.ค. 2561 ]
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2198  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การจัดกิจกรรม "สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ" กพส. มท 0810.6/ว2207 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2196  [ 16 ก.ค. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา ๒ ปี สาขานโยบายสาธารณะ แก่บุคลากรในสังกัด สถ. และ อปท. ที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กพส. มท 0810.2/2167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว9796  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2147  [ 13 ก.ค. 2561 ]
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว2170  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.3/ว2073  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2160  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย กพส. มท 0810.5/ว2094  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอประชาสัมพันธ์อัตราว่างที่ใช้ในการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว123 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.3/ว2161  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2116  [ 12 ก.ค. 2561 ]
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว2117  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.6/ว2150  [ 11 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ก.ค. 2561 ]
 
 
อบต.วังหว้า เว็บไซต์ อบต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.กำแพงดิน ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ส [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับคล้อ โครงการ Big Cleaning Day เทศบาลตำบลทับคล้อ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ โครงการสานสัมพันธ์พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี 2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านบุ่ง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าหลวง ประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ปี 2561 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.บางไผ่ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยฮูลาฮูป [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บางไผ่ โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บางไผ่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตรผู้ที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บางไผ่ การจัดรณรงค์กำจัดยุงและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายครั้งที่ 2 วันที่ 11 ก.ค [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บางไผ่ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าเสา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าเสา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าเสา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
 
อบต.วังหว้า เว็บไซต์ อบต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.สำนักขุนเณร เว็บไซต์ ทต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

วัดท้ายน้ำ 
 
 
   
 
 
เว็บไซต์ อบต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ค. 2560)    อ่าน 260  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท้ายน้ำ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  ถนนในหมู่บ้าน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร